คลิกจัดการร้านค้า                          ตรงช่องหมายเลข 1
เลือกรายการร้านค้าของคุณ              ตรงช่องหมายเลข 2
เลือกสัญลักษณ์                             ตรงช่องหมายเลข 3
เลือก Add User Account              ตรงช่องหมายเลข 4
กรอก Username                         ตรงช่องหมายเลข 5
เลือก New Roles
BETA_USER
OPERATOR
SUPERVISOR
USER                                 ตรงช่องหมายเลข 6
เพิ่มรายการ                                 ตรงช่องหมายเลข 7