• ระยะเวลาจัดส่งสำเร็จภายในวันจันทร์ – วันอาทิตย์
  • โอนเงินในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป เวลา 17.00-18.00น.

ยกตัวอย่าง
  • เช่น ส่งสำเร็จวันจันทร์ที่ 18 ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม
  • โอนเงินวันที่จันทร์ที่ 1 มิถุนายน เวลา 17.00-18.00 น. ค่ะ
กลับสู่หน้าหลัก